Shards of Sehanine

Session #4 - The Slaver Caravan

Amanda, Jeroen, Rick, Thomas, Ithamar, Stephan, Sjoerd

Er kwam een Giant Goat gillend uit de lucht naar beneden dwarrelen. Bij het landen verandert deze plots in een zwaar verwarde halfling. Ze ratelt wat over een corrupt bos, wat het wilde bos van eerder verklaart. Het bos gaat nergens heen, dus ze komt eerst helpen met de caravan met ontvoerde mensen.
Bij het verlaten van het bos komen we sporen van een Owlbear tegen. Na wat overleg besluiten we hem alsnog te verslaan voor het geval hij ons achtervolgt naar het kamp van de slavers.

Something something rituele slachting, cultists gone, ontvoerde mensen terug naar huis (welke er nog van over waren).

Comments

Thomas_Verkooijen Thomas_Verkooijen

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.